• Νοέμβριος 2015

  Απονομή Διπλωμάτων
 • Δεκέμβριος 2014

  Τελετή απονομής Μεταπτυχιακών Διπλωμάτων Ειδίκευσης και Διδακτορικών Διπλωμάτων
 • Νοέμβριος 2013

  Απονομή Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών Διπλωμάτων
 • Μάιος 2009

  Απονομή Διπλωμάτων

Σπουδές

  Σύμφωνα με τον κανονισμό σπουδών το ακαδημαϊκό έτος αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου κάθε χρόνου και λήγει την 31η Αυγούστου του επομένου. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα σπουδών κάθε ακαδημαϊκού έτους κατανέμεται χρονικά σε δύο εξάμηνα. Τα μαθήματα που διδάσκονται στη Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης έχουν διάρκεια ενός εξαμήνου.

Οι προπτυχιακές σπουδές της Σχολής διαρκούν δέκα εξάμηνα στα οποία συμπεριλαμβάνεται και η εκπόνηση διπλωματικής εργασίας. Το δέκατο εξάμηνο είναι ελεύθερο μαθημάτων και προορίζεται για τη εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας.

Οι μεταπτυχιακές σπουδές της Σχολής είναι εγκεκριμένες από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού. Η λειτουργία των προγραμμάτων σπουδών υπόκειται στις διατάξεις της Υπουργικής Απόφασης 68870/Β7 (ΦΕΚ τ. Β' 2513/31–12–2007) και σε μεταγενέστερες (υπό έκδοση). Οι μεταπτυχιακές σπουδές καταλήγουν στην απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ) και Διδακτορικού Διπλώματος. Σκοπός των μεταπτυχιακών προγραμμάτων ειδίκευσης είναι η μετεκπαίδευση του φοιτητή και η ειδίκευσή του σε έναν από τους τομείς της Σχολής. Σκοπός των διδακτορικών προγραμμάτων είναι η προώθηση της έρευνας, της επιστήμης και των εφαρμογών της.

Διαβάστε στη συνέχεια:
Προπτυχιακές σπουδές

© Σχολή Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International Licence
--