• Νοέμβριος 2015

  Απονομή Διπλωμάτων
 • Δεκέμβριος 2014

  Τελετή απονομής Μεταπτυχιακών Διπλωμάτων Ειδίκευσης και Διδακτορικών Διπλωμάτων
 • Νοέμβριος 2013

  Απονομή Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών Διπλωμάτων
 • Μάιος 2009

  Απονομή Διπλωμάτων

Δικαίωμα αίτησης στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) έχουν διπλωματούχοι πολυτεχνικών σχολών και απόφοιτοι τμημάτων φυσικής, χημείας, μαθηματικών, γεωλογίας, γεωπονίας, διοίκησης επιχειρήσεων, οικονομικών, πληροφορικής, και ιατρικών-βιολογικών επιστημών Πανεπιστημίων της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής καθώς και απόφοιτοι Ανώτατων Στρατιωτικών Σχολών. Επίσης γίνονται δεκτοί απόφοιτοι Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων συναφών γνωστικών αντικειμένων. Δικαίωμα αίτησης έχουν και οι τελειόφοιτοι που οφείλουν έως δύο μαθήματα, με την προϋπόθεση ότι εφόσον γίνουν δεκτοί, θα πρέπει να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους έως 30/09/2017.

Για τη λήψη του μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης (ΜΔΕ) απαιτείται η επιτυχής παρακολούθηση οκτώ (8) μεταπτυχιακών μαθημάτων και η εκπόνηση μεταπτυχιακής διατριβής. Eφ’ όσον κριθεί απαραίτητο, φοιτητές του ΠΜΣ θα πρέπει να κατοχυρώσουν έναν αριθμό μαθημάτων και από το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών της Σχολής. Τα μαθήματα αρχίζουν τον Οκτώβριο και η παρακολούθησή τους είναι υποχρεωτική.

Στο ΠΜΣ υπάρχει η δυνατότητα πλήρους ή μερικής φοίτησης. Η ελάχιστη διάρκεια φοίτησης είναι τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα, για το πρόγραμμα πλήρους φοίτησης και πέντε (5) ακαδημαϊκά εξάμηνα για τη μερική φοίτηση, ενώ η μέγιστη διάρκεια των μεταπτυχιακών σπουδών ανέρχεται, σε κάθε περίπτωση, στα τρία (3) έτη.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν, τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 1. Αίτηση, στην οποία θα πρέπει να προσδιορίζονται οι κατευθύνσεις για τις οποίες ενδιαφέρονται δηλώνοντας τη σειρά προτίμησης για κάθε κατεύθυνση.
 2. Βιογραφικό σημείωμα.
 3. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας στο οποίο, για τους τελειόφοιτους θα πρέπει να αναφέρονται ρητώς από τη Γραμματεία της Σχολής/Τμήματος:

  • τα μαθήματα που υπολείπονται για τη λήψη πτυχίου,
  • ο προσωρινός βαθμός πτυχίου με βάση τα μαθήματα που έχουν ήδη κατοχυρώσει και
  • ο συντελεστής βαρύτητας της διπλωματικής εργασίας στον τελικό βαθμό,εφόσον προβλέπεται η εκπόνηση διπλωματικής εργασίας.

 4. Αντίγραφο τίτλου ή τίτλων σπουδών (εφόσον υπάρχει).
 5. Πιστοποιητικά ισοτιμίας/αντιστοιχίας, από το ΔΟΑΤΑΠ για τίτλους που έχουν αποκτηθεί από ιδρύματα της αλλοδαπής.
 6. Αντίγραφα επιστημονικών δημοσιεύσεων, πιστοποιητικά συμμετοχής σε ερευνητικά προγράμματα, καθώς και έγγραφα που πιστοποιούν επαγγελματική εμπειρία σε πεδία συναφή με τις κατευθύνσεις του ΠΜΣ στις οποίες κατατίθεται η αίτηση (εφόσον υπάρχουν).
 7. Πιστοποιητικό Αγγλικής γλώσσας (επιπέδου Β2). Για τους υποψηφίους που δεν διαθέτουν ανάλογα πιστοποιητικά, δίνεται η δυνατότητα γραπτής εξέτασης. Η εξέταση θα πραγματοποιηθεί στις 26/08/2017 και ώρα 10:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων της Σχολής Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, στο κτίριο Δ5.
 8. Μέχρι δύο (2) συστατικές επιστολές από μέλη ΔΕΠ. Οι συστατικές επιστολές δεν είναι απαραίτητες για διπλωματούχους ή τελειόφοιτους της Σχολής ΜΠΔ.

Η αίτηση και τα σχετικά δικαιολογητικά θα μπορούν να κατατίθενται ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας www.msc.pem.tuc.gr. Η καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης των αιτήσεων είναι η: 01/09/2017.

Η αξιολόγηση των αιτήσεων θα γίνει από την Συντονιστική Επιτροπή του ΠΜΣ και τελική επιλογή από την Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης της Σχολής, με βάση τα ανωτέρω δικαιολογητικά και τα κριτήρια αξιολόγησης που προβλέπονται στον κανονισμό μεταπτυχιακών σπουδών του ακαδημαϊκού έτους 2017-2018. Ο τελικός κατάλογος των επιτυχόντων θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Σχολής. Ενστάσεις επί των αποτελεσμάτων μπορούν να κατατεθούν εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων.

Για την εγγραφή και παρακολούθηση του ΠΜΣ απαιτείται η καταβολή εξαμηνιαίου τέλους εγγραφής 300€/εξάμηνο των μεταπτυχιακών σπουδών.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία της Σχολής (τηλ. 28210-37305, 37301 & 37302, e-mail: pmsmpddpem.tuc.gr).

© Σχολή Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International Licence
--