Κατάλογος Εκδηλώσεων

Προβολή ημερολογίου Προβολή ημερολογίου
Προβολή λίστας Προβολή λίστας
iCal - Εκδηλώσεις μήνα iCal - Εκδηλώσεις μήνα
iCal - Εκδηλώσεις 6 μηνών iCal - Εκδηλώσεις 6 μηνών
RSS - Εκδηλώσεις μήνα RSS - Εκδηλώσεις μήνα
RSS - Εκδηλώσεις 6 μηνών RSS - Εκδηλώσεις 6 μηνών

25
Ιουλ

Παρουσίαση Μεταπτυχιακής Εργασίας κας Βαγιονάκη Παναγιώτας-Σχολή ΜΠΔ
Κατηγορία: Παρουσίαση Μεταπτυχιακής Εργασίας   ΜΠΔ  
Τοποθεσία
Ώρα25/07/2022 11:00 - 12:00

Περιγραφή:

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

 

Ονοματεπώνυμο:   Παναγιώτα Βαγιονάκη

Αριθμός Μητρώου: 2020019021

 

Τίτλος στα Ελληνικά:       Ικανοποίηση των Φοιτητών από την τηλεκπαίδευση κατά τη διάρκεια της πανδημίας Sars-Cov-2 στο Πολυτεχνείο Κρήτης

Τίτλος στα Αγγλικά:        Student satisfaction from distance learning during the Sars-Cov-2 pandemic at the Technical University of Crete

 

Εξεταστική Επιτροπή:

Επιβλέπων:              ΜΟΥΣΤΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, Καθηγητής

Πρώτο Μέλος:           ΓΡΗΓΟΡΟΥΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, Καθηγητής

Δεύτερο Μέλος:         ΜΑΤΣΑΤΣΙΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Καθηγητής

 

Περίληψη της εργασίας στα Ελληνικά:      

Η πανδημία Covid-19 επηρέασε όλη την ανθρωπότητα σε διάφορους τομείς, δημιουργώντας μια νέα πραγματικότητα. Στην Ελλάδα, τον Μάρτιο του 2020 η χώρα κηρύχθηκε σε καραντίνα θέτοντας σε αναστολή καθημερινές δραστηριότητες των ανθρώπων. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο αναστάλθηκαν και τα μαθήματα στα Πανεπιστήμια της χώρας. Ήταν επιτακτική λοιπόν η ανάγκη να βρεθεί ένας τρόπος ώστε να συνεχιστούν τα μαθήματα. Η τηλεκπαίδευση υιοθετήθηκε ως ένα έκτακτο μέτρο για τη συνέχεια των μαθημάτων. Όντας αρκετά γρήγορη η μετάβαση από τα μαθήματα δια ζώσης στην τηλεκπαίδευση, αρκετές έρευνες διεξήχθησαν με στόχο να εντοπίσουν κατά πόσο αυτός ο νέος τρόπος διεξαγωγής μαθημάτων είναι αποτελεσματικός. Για το λόγο αυτό πραγματοποιήθηκε μία έρευνα ικανοποίησης των φοιτητών από την τηλεκπαίδευση κατά τη διάρκεια της πανδημίας Sars-Cov-2 στο Πολυτεχνείο Κρήτης. Το κύριο ερευνητικό ερώτημα ήταν κατά πόσο οι φοιτητές έμειναν ικανοποιημένοι από την τηλεκπαίδευση. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε με τη χρήση ηλεκτρονικού ερωτηματολόγιου το οποίο αποτελούταν από 7 ερωτήσεις δημογραφικού χαρακτήρα και 13 ερωτήσεις σε μορφή κλίμακας Likert 1-5. Στην έρευνα συμμετείχαν συνολικά 143 φοιτητές που παρακολούθησαν μαθήματα μέσω τηλεκπαίδευσης σε διάφορα τμήματα του Πολυτεχνείου Κρήτης, προπτυχιακού και μεταπτυχιακού επιπέδου. Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε για την ανάλυση των αποτελεσμάτων ήταν ποσοτική και πραγματοποιήθηκε μέσω του προγράμματος IBM SPSS Statistics. Εκτός από τη συνολική ικανοποίηση των φοιτητών, εντοπίστηκαν οι παράγοντες που την επηρεάζουν καθώς και το μοντέλο που την ερμηνεύει. Η βασική μέθοδος ανάλυσης των αποτελεσμάτων ήταν η ανάλυση γραμμικής παλινδρόμησης. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας οι περισσότεροι φοιτητές έμειναν ικανοποιημένοι από την τηλεκπαίδευση αλλά αρκετοί ήταν αυτοί που κράτησαν ουδέτερη στάση. Οι κυριότεροι παράγοντες που επηρέασαν την ικανοποίηση των φοιτητών είναι η συμβολή της τηλεκπαίδευσης στην επίτευξη των στόχων των μαθημάτων και της κατανόησης τους, η συνεργασία με τον διδάσκοντα και τους συμφοιτητές, η αύξηση της επίδοσης των φοιτητών καθώς και ότι ορισμένα μαθήματα είναι προτιμότερο να διδάσκονται πάντα μέσω τηλεκπαίδευσης. Τα ευρήματα της έρευνας συνεισφέρουν ώστε να γίνει αποτελεσματικότερη η τηλεκπαίδευση και να αυξηθεί η ικανοποίηση των φοιτητών, καθώς είναι πολύ πιθανό να καθιερωθεί σε ορισμένα προγράμματα σπουδών. Τέλος, με βάση τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας προτείνονται ιδέες για περαιτέρω έρευνα σχετικά με την τηλεκπαίδευση στο Πολυτεχνείο Κρήτης.

 

Περίληψη της εργασίας στα Αγγλικά:       

The Covid-19 pandemic has affected all of humanity in different areas, creating a new reality. In Greece, in March 2020, the country was declared in quarantine, suspending people's daily activities. In this context, classes in the country's universities were also suspended. It was therefore imperative to find a way to continue the lessons. E-learning was adopted as an emergency measure to continue the courses. As the transition from face-to-face courses to e-learning was quite rapid, several studies were carried out to determine whether this new way of conducting courses was effective. For this reason, a survey of student satisfaction of distance learning was conducted during the Sars-Cov-2 pandemic at the Technical University of Crete. The main research question was whether the students were satisfied with the distance learning. The survey was conducted using an electronic questionnaire which consisted of 7 demographic questions and 13 questions in a 1-5 Likert scale format. A total of 143 students participated in the survey who attended courses via telecourses in various departments of the Technical University of Crete, both undergraduate and postgraduate level. The methodology followed for the analysis of the results was quantitative and was carried out through the IBM SPSS Statistics program. In addition to overall student satisfaction, the factors that influence it and the model that explains it were identified. The main method of analysis of the results was linear regression analysis. According to the results of the survey, most of the students were satisfied with e-learning but there were several students who kept a neutral attitude. The main factors that influenced students' satisfaction were the contribution of e-learning in achieving course objectives and understanding, cooperation with the lecturer and fellow students, increased student achievement and that some courses are always preferable to be taught through e-learning. The findings of the study contribute to make e-learning more effective and increase student satisfaction as it is very likely to be established in some curricula. Finally, based on the results of this research, ideas for further research on e-learning at the Technical University of Crete are proposed

 

Ημερομηνία Εξέτασης:

Ημέρα/Μήνας/Έτος:           25/7/2022

Ώρα:                                     11:00

Χώρος Εξέτασης:

https://tuc-gr.zoom.us/j/91477122167?pwd=anltOHZWem1kZTRwQmZTeHIzMEpxUT09

Meeting ID: 914 7712 2167 / Password: 968766

 

Προσθήκη στο ημερολόγιό μου
© Σχολή Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης  Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International Licence