Κατάλογος Εκδηλώσεων

Προβολή ημερολογίου Προβολή ημερολογίου
Προβολή λίστας Προβολή λίστας
iCal - Εκδηλώσεις μήνα iCal - Εκδηλώσεις μήνα
iCal - Εκδηλώσεις 6 μηνών iCal - Εκδηλώσεις 6 μηνών
RSS - Εκδηλώσεις μήνα RSS - Εκδηλώσεις μήνα
RSS - Εκδηλώσεις 6 μηνών RSS - Εκδηλώσεις 6 μηνών

10
Ιαν

Παρουσίαση διδακτορικής διατριβής κ. Μηνά – Πολύβιου Τσαγκαράκη, Σχολή ΜΠΔ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διδακτορικής Διατριβής   ΜΠΔ  
Τοποθεσία
Ώρα10/01/2022 11:30 - 12:30

Περιγραφή:

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

 

Ονοματεπώνυμο: Μηνάς – Πολύβιος Τσαγκαράκης

Αριθμός Μητρώου: 2015019002

 

Θέμα

Τίτλος στα Ελληνικά: Μια πολυκριτήρια μεθοδολογία για την αξιολόγηση κεφαλαιακών αναγκών τραπεζών.

Τίτλος στα Αγγλικά: A multicriteria decision framework for the assessment of banks’ capital needs.

 

Επιτροπή:

Επιβλέπων:                 Καθηγητής Μιχάλης Δούμπος (Πολυτεχνείο Κρήτης)

Πρώτο Μέλος:            Καθηγητής Φώτιος Πασιούρας (Montpellier Business School)

Δεύτερο Μέλος:          Καθηγητής Εμμανουήλ Τσιριτάκης (Πανεπιστήμιο Πειραιώς)

Τρίτο Μέλος:               Καθηγητής Κωνσταντίνος Ζοπουνίδης (Πολυτεχνείο Κρήτης)

Τέταρτο Μέλος:          Καθηγήτρια Κυριακή Κοσμίδου (Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης)

Πέμπτο Μέλος:           Καθηγητής Χρυσοβαλάντης Γαγάνης (Πανεπιστήμιο Κρήτης)

Έκτο Μέλος:               Αναπληρωτής Καθηγητής Μενέλαος Τάσιου (University of Portsmouth)

 

Περίληψη Διατριβής στα Ελληνικά:

Η παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση επηρέασε σημαντικά την ευρωστία μεμονωμένων τραπεζών, καθώς και το τραπεζικό σύστημα των ΗΠΑ και της Ευρώπης συνολικά. Με βάση τα αποτελέσματα διενεργηθέντων εποπτικών ασκήσεων (προσομοιώσεων ακραίων καταστάσεων, ελέγχων ποιότητας στοιχείων ενεργητικού) και αποφάσεων για την ανακεφαλαιοποίηση αδύναμων τραπεζών, η παρούσα διατριβή προτείνει την ανάπτυξη ενός συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης, το οποίο θα μπορούσε να χρησιμεύσει στο μέλλον ως ένα αυτοματοποιημένο σύστημα υποστήριξης αποφάσεων, για τη συνεχή παρακολούθηση και τον έγκαιρο εντοπισμό αδύναμων τραπεζών, υποβοηθώντας με τον τρόπο αυτό τη λήψη εποπτικών αποφάσεων που σχετίζονται με τις ανάγκες κεφαλαιοποίησης τραπεζικών ιδρυμάτων. Ταυτόχρονα, οι επικεφαλής των τραπεζών θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν το υπόδειγμα αυτό για να γνωρίζουν εκ των προτέρων εάν η τράπεζά τους αναπτύσσει ένα προφίλ που είναι κοντά σε αυτό που θα ενεργοποιούσε εποπτικές δράσεις.

Στο πλαίσιο αυτό η προτεινόμενη προσέγγιση βασίζεται σε μια τεχνική από το χώρο της πολυκριτήριας ανάλυσης αποφάσεων, τη μέθοδο UTADIS (UTilitè Additive DIScriminantes), η οποία επιτρέπει την ανάπτυξη προσθετικών υποδειγμάτων για σκοπούς λήψης αποφάσεων και πρόβλεψης σε προβλήματα ταξινόμησης. Η προσθετική μορφή των υποδειγμάτων διευκολύνει την κατανόηση και ερμηνεία τους, κάτι που αποτελεί σημαντικό χαρακτηριστικό για τη χρήση τους σε ένα κανονιστικό πλαίσιο.

Για λόγους σύγκρισης, τα αποτελέσματα των υποδειγμάτων UTADIS που αναπτύχθηκαν αντιπαραβάλλονται με αντίστοιχα λογιστικής παλινδρόμησης, καθώς και με δύο ευρέως χρησιμοποιούμενα μέτρα, το SRISK και το Texas Ratio. Τέλος, η προτεινόμενη προσέγγιση βασίζεται σε μια διατύπωση γραμμικού προγραμματισμού για την προσαρμογή του υποδείγματος, η οποία παρέχει ευελιξία στον υπεύθυνο λήψης αποφάσεων – εν προκειμένου τις εποπτικές αρχές των τραπεζών – να βαθμονομήσει το υπόδειγμα έτσι ώστε να περιγράφει όσο το δυνατόν ακριβέστερα όχι μόνο τα χαρακτηριστικά των δεδομένων, αλλά και τις γνώσεις και την τεχνογνωσία τους.

Χρησιμοποιώντας ένα δείγμα 76 μεγάλων αμερικανικών και ευρωπαϊκών τραπεζών και ένα σύνολο 22 κριτηρίων που καλύπτουν διαφορετικές διαστάσεις που σχετίζονται με: (α) παράγοντες κινδύνου σε επίπεδο τράπεζας, (β) μικροοικονομικά κριτήρια σε επίπεδο τράπεζας, και (γ) συγκεντρωτικές συνθήκες τραπεζικής και χρηματοπιστωτικής αγοράς, αναπτύξαμε διάφορα υποδείγματα πολλαπλών χαρακτηριστικών για τη διάκριση μεταξύ τραπεζών με κεφαλαιακές ανάγκες και καλά κεφαλαιοποιημένων. Αυτό μας επιτρέπει να δημιουργήσουμε ένα πλαίσιο υποστήριξης αποφάσεων που καταγράφει τις ευπάθειες τόσο από μικροπροληπτική όσο και από μακροπροληπτική σκοπιά.

Η διατριβή είναι οργανωμένη σε οκτώ κεφάλαια. Το πρώτο κεφάλαιο είναι η εισαγωγή. Στο δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζεται το κανονιστικό πλαίσιο των εποπτικών ασκήσεων τραπεζών στις ΗΠΑ και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Στο τρίτο κεφάλαιο περιγράφονται οι επιπτώσεις της ελληνικής χρηματοπιστωτικής κρίσης στις εγχώριες τράπεζες. Στο τέταρτο κεφάλαιο γίνεται ανασκόπηση της βιβλιογραφίας. Στο πέμπτο και το έκτο κεφάλαιο αναπτύσσεται το εμπειρικό και το μεθοδολογικό πλαίσιο της ερευνάς μας. Στο έβδομο κεφάλαιο παρατίθενται τα αποτελέσματα της ανάλυσης. Τέλος, το όγδοο κεφάλαιο παραθέτει τα συμπεράσματα της διατριβής και ορισμένες κατευθύνσεις για μελλοντική έρευνα.

 

Περίληψη Διατριβής στα Αγγλικά:

The global financial crisis affected significantly the soundness of individual banks and the health of the U.S. and the European banking system as a whole. Building on the outcomes of past regulatory exercises and decisions to capitalized weak banks, this thesis propose the development of an early-warning system that could serve in the future as an automated decision support system for the continuous monitoring and timely identification of weak banks, subsequently guiding regulatory decisions as for the capitalization needs of banking institutions. At the same time, bank managers could use the model to know in advance if their bank is developing a profile that is close to the one that would trigger supervisory actions.

Within this context, the proposed approach is based on a multicriteria decision aid (MCDA) technique, the UTADIS method (UTilitè Additive DIScriminantes), which enables the development of additive models for decision making and prediction purposes in a classification setting. The additive form of the models facilitates their interpretability, which is an important feature for their use in a regulatory context. For comparison purposes we benchmark the UTADIS models against logistic regression, as well as with two widely used measures the SRISK, and the Texas Ratio.

Using a sample of 76 large U.S. and European financial institutions and a set of 22 criteria across different dimensions related to bank-level risk factors, bank-level microeconomic criteria, and banking and financial market aggregate conditions we developed various multi-attribute models to distinguish between banks with capital needs and well-capitalized ones. This allows us to build a decision support framework that captures vulnerabilities from both a micro-prudential and a macro-prudential perspective.

 

​​​​​​​Ημερομηνία Εξέτασης

Ημέρα/Μήνας/Έτος: 10/01/2022

Ώρα: 11:30

 

​​​​​​​Χώρος Εξέτασης

Σύνδεσμος (Link):

Αίθουσα: Αίθουσα Συνεδριάσεων της Σχολής ΜΠΔ.

Κτίριο: Δ5.015

 

 

Προσθήκη στο ημερολόγιό μου
© Σχολή Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης  Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International Licence