Κατάλογος Εκδηλώσεων

04
Νοε

Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας κ. Παναγιώτη Κεραμμύδα Σχολή ΜΠΔ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας   ΜΠΔ  
Τοποθεσία
Ώρα04/11/2020 10:00 - 10:30

Περιγραφή:

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

 

Ονοματεπώνυμο:Παναγιώτης Κεραμμύδας      

Αριθμός Μητρώου: 2015010061        

 

Θέμα

Τίτλος στα Ελληνικά Τεχνοοικονομική Μελέτη Εγκατάστασης και Λειτουργίας  Φωτοβολταϊκού Πάρκου

Τίτλος στα Αγγλικά: Techno-Economic Study of Installation and Operation of  Photovoltaic Park

 

Επιτροπή:

Επιβλέπων:καθηγ. Βασίλειος Μουστάκης

Πρώτο Μέλος:            καθηγ. Γεώργιος Σταυρουλάκης

Δεύτερο Μέλος:Μαρία Μπακατσάκη

 

Περίληψη της εργασίας στα Ελληνικά: Στόχος της διπλωματικής εργασίας είναι η διαμόρφωση μιας ολοκληρωμένης, επίκαιρης και ρεαλιστικής τεχνοοικονομικής μελέτης για την επένδυση σε μια φωτοβολταϊκή μονάδα ισχύος 399,20 KWp στην Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Στην εισαγωγή γίνεται αναφορά στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας με εστίαση στην ηλιακή ενέργεια με σκοπό την καλύτερη κατανόηση του τοπίου. Καταγράφεται η σημερινή πραγματικότητα και παρουσιάζονται σχετικά στατιστικά στοιχεία.

Ακολουθεί, βάσει της σύγχρονης βιβλιογραφίας, αναφορά στα φωτοβολταϊκά στοιχεία, το φωτοβολταϊκό φαινόμενο και στους παράγοντες που επιδρούν στην απόδοση των φωτοβολταϊκών στοιχείων. Επίσης περιγράφονται οι τεχνολογίες που συμμετέχουν σε ένα φωτοβολταϊκό σύστημα (πλαίσια, αντιστροφείς, καλωδιώσεις, στηρίγματα κλπ), ώστε να διαμορφωθεί μια ολοκληρωμένη και σύγχρονη άποψη για το τεχνολογικό μέρος ενός φωτοβολταϊκού πάρκου.

Στη συνέχεια γίνεται αναφορά στο ισχύον θεσμικό πλαίσιο (νόμοι, αποφάσεις κλπ) με στόχο την αρτιότερη και ταχύτερη διεκπεραίωση της επένδυσης (απαραίτητες εγκρίσεις από φορείς, αδειοδοτήσεις κλπ).

Στη επόμενη ενότητα περιγράφεται η σχεδίαση φωτοβολταϊκού πάρκου των 399,20 KWp το οποίο προβλέπεται να αναπτυχθεί σε έκταση 8 περίπου στρεμμάτων σε περιοχή της Λειβαδιάς της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας. Ειδικότερα παρουσιάζεται η αποτύπωση του χώρου, ο απαιτούμενος τεχνολογικός εξοπλισμός της φωτοβολταϊκής μονάδας, η χωροθέτηση, ο υπολογισμός των καλωδιώσεων, ο τρόπος στήριξης των πλαισίων καθώς και γίνεται αναφορά στα μέτρα φυσικής και αντικεραυνικής προστασίας του χώρου και στη διαδικασία αδειοδότησης.

Στη συνέχεια παρουσιάζονται τα οικονομικά δεδομένα και ακολουθεί η οικονομική αξιολόγηση της επένδυσης. Η αξιολόγηση γίνεται με τη μέθοδο της Καθαρής Παρούσας Αξίας και του Εσωτερικού Βαθμού Απόδοσης. Στο τέλος καταγράφονται τα συμπεράσματα και διατυπώνεται η οικονομική πρόταση.

 

 

Περίληψη της εργασίας στα Αγγλικά:

 Αbstract

Summary of the thesis in English: the aim of the dissertation is to formulate an integrated, timely and realistic techno-economic study for the investment in a photovoltaic power unit of 399,20 KWp in the regional unit of Viotia of the region of Central Greece.

The introduction refers to renewable energy sources with a focus on solar energy in order to better understand the landscape. Today's reality is recorded and relevant statistics are presented.

It follows, on the basis of modern literature, a reference to photovoltaic elements, the photovoltaic phenomenon and the factors that affect the performance of photovoltaic elements. The technologies involved in a photovoltaic system (frames, inverters, wiring, supports, etc.) are also described, in order to form an integrated and modern view of the technological part of a photovoltaic Park.

Then reference is made to the current institutional framework (laws, decisions, etc.) in order to better and faster processing of the investment (necessary approvals from bodies, licenses, etc.).

The next section describes the design of a photovoltaic park of 399,20 KWp which is planned to be developed in an area of about 8 acres in an area of Livadia of the regional unit of Viotia. In particular, the mapping of the site, the required technological equipment of the photovoltaic unit, the siting, the calculation of wiring, the way of supporting the frames as well as the physical and lightning protection measures of the site and the licensing process are presented.

Then the economic data is presented and the financial assessment of the investment follows. The assessment shall be carried out using the Net Present Value and internal rate of Return method. At the end, the conclusions are recorded and the economic proposal is formulated.

 

Ημερομηνία Εξέτασης

Ημέρα/Μήνας/Έτος: 04/11/2020         

Ώρα: 10:00

 

​​​​​​​Χώρος Εξέτασης

Αίθουσα: Τηλεδιάσκεψης(Skype for Business)

Κτίριο:

 

 

© Σχολή Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης  Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International Licence