Κατάλογος Εκδηλώσεων

03
Ιουν

Παρουσίαση μεταπτυχιακής εργασίας κ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ ΣΑΚΛΗ, Σχολή ΜΠΔ
Κατηγορία: Παρουσίαση Μεταπτυχιακής Εργασίας   ΜΠΔ  
Τοποθεσία
Ώρα03/06/2024 11:00 - 12:00

Περιγραφή:

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Διοίκηση της Τεχνολογίας και της Καινοτομίας - Master of Technology & Innovation Management (ΜΤΙΜ)

 

Ονοματεπώνυμο: ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΣΑΚΛΗΣ

Αριθμός Μητρώου: 2021015005

 

Θέμα

Τίτλος στα Ελληνικά: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ.

Τίτλος στα Αγγλικά: STRATEGIES FOR QUALITY IN HIGHER EDUCATION.

 

Εξεταστική Επιτροπή:

Επιβλέπων: ΚΡΑΣΑΔΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

Πρώτο Μέλος: ΖΟΠΟΥΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Δεύτερο Μέλος: ΤΣΑΦΑΡΑΚΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ

 

Περίληψη

Περίληψη της εργασίας στα Ελληνικά: 

Η διατριβή διερευνά την πολύπλευρη έννοια της ποιότητας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση τόσο σε διεθνές όσο και σε εθνικό επίπεδο, λαμβάνοντας υπόψη την έμφαση στην τήρηση και εφαρμογή προτύπων ποιότητας και τη διαπίστευση προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων. Στόχος της διατριβής είναι να διερευνήσει την έννοια της ποιότητας και τη συσχέτισή της με τα προγράμματα σπουδών, την αποτελεσματικότητα της διδασκαλίας, την έρευνα, τις υπηρεσίες φοιτητών και τις υποδομές. Επιπλέον, αυτή η μελέτη στοχεύει να συγκρίνει τις παγκόσμιες πρακτικές με τις τοπικές προσεγγίσεις και να αναδείξει τεχνικές αξιολόγησης. Η διατριβή διαρθρώνεται σε τέσσερις ενότητες: ορισμός της ποιότητας σε εκπαιδευτικά συστήματα και υποσυστήματα, στρατηγικές και πρακτικές ποιότητας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και στη συγκριτική ανάλυσή τους. Η μελέτη ολοκληρώνεται με συζήτηση και συστάσεις.

 

Περίληψη της εργασίας στα Αγγλικά

The thesis investigates the multifaceted concept of quality in higher education at both international and national levels, considering the emphasis on upholding and implementing quality standards and accrediting undergraduate and postgraduate programs. The objective of the thesis is to explore the concept of quality and its correlation with curricula, teaching effectiveness, research, student services, and infrastructure. Additionally, this study aims to compare global practices with local approaches and highlight evaluation techniques.

The thesis is structured into four sections: defining quality in education systems and subsystems, quality strategies and practices in higher education, and their comparative analysis. The study concludes with a discussion and recommendations.

 

Ημερομηνία Εξέτασης

Ημέρα/Μήνας/Έτος: 03/06/2024

Ώρα: 11:00

Χώρος Εξέτασης

Αίθουσα:………………………………………

Κτίριο: ……………………………………… https://tuc-gr.zoom.us/j/81464611095?pwd=RXpTSlhzT0JqZkRJaWphcWhmR0JzUT09

© Σχολή Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης  Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International Licence