Κατάλογος Εκδηλώσεων

17
Ιουν

Παρουσίαση μεταπτυχιακής εργασίας κ. Ανδριανής Βαΐας Παπαδάκη, Σχολή ΜΠΔ
Κατηγορία: Παρουσίαση Μεταπτυχιακής Εργασίας   ΜΠΔ  
Τοποθεσία
Ώρα17/06/2024 12:00 - 13:00

Περιγραφή:

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Διοίκηση Επιχειρήσεων - Master in Business Administration ΜΒΑ

 

Ονοματεπώνυμο: Ανδριανή Βαΐα Παπαδάκη………………………

Αριθμός Μητρώου: 2020019055…………………

 

Θέμα

Τίτλος στα Ελληνικά: “Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ BLOCKCHAIN ΣΤΗΝ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ ΤΩΝ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΩΝ ΕΥΡΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ : ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ”.………………………………

Τίτλος στα Αγγλικά: THE APPLICATION OF BLOCKCHAIN TECHNOLOGY IN THE SUPPLY CHAIN OF WIDELY USED ANTIBIOTICS: CHALLENGES AND PROSPECTS………………………………………

 

Εξεταστική Επιτροπή:

Επιβλέπων: κ. Βασίλειος Μουστάκης………………………………

Πρώτο Μέλος: κ. Στυλιανός Τσαφαράκης ……………………………

Δεύτερο Μέλος: κ.Κωνσταντίνος Ζοπουνίδης…………………….………….……

 

Περίληψη

Περίληψη της εργασίας στα Ελληνικά: Η αλυσίδα εφοδιασμού φαρμάκων αντιμετωπίζει εδώ και καιρό προκλήσεις παραποιημένων φαρμάκων, ζητήματα διαφάνειας και αποτελεσματικής

ιχνηλασιμότητας. Αυτή η έρευνα εμβαθύνει στις δυνατότητες της τεχνολογίας

blockchain ως μέσο αποφυγής για αυτές τις πιεστικές ανησυχίες. Η μελέτη διασχίζει

τις τρέχουσες εφαρμογές του blockchain στην αλυσίδα εφοδιασμού φαρμάκων,

ρίχνοντας φως στα μυριάδες οφέλη του, όπως η ενισχυμένη διαφάνεια, η

αδιαμφισβήτητη ιχνηλασιμότητα και η ισχυρή ασφάλεια. Η έρευνα αποκαλύπτει

περαιτέρω τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ευρείας κλίμακας εφαρμογή του

blockchain, προσφέροντας στρατηγικές λύσεις σε τεχνικά και ρυθμιστικά ζητήματα.

Παρουσιάζεται επίσης μια ολοκληρωμένη ανάλυση των επιπτώσεων για διάφορα

ενδιαφερόμενα μέρη, από τους διαχειριστές της αλυσίδας εφοδιασμού έως τους

υπεύθυνους χάραξης πολιτικής. Η έρευνα κορυφώνεται με την ανάδειξη της

σημαντικής συμβολής του blockchain στον φαρμακευτικό τομέα, προσφέροντας

συστάσεις για τη βέλτιστη χρήση του και εντοπίζοντας πολλά υποσχόμενες οδούς για

μελλοντική έρευνα. Τα ευρήματα υπογραμμίζουν τις μετασχηματιστικές δυνατότητες

του blockchain στον επαναπροσδιορισμό του τοπίου της φαρμακευτικής αλυσίδας

εφοδιασμού, με έμφαση στην ασφάλεια των ασθενών και την αποτελεσματικότητα της

Βιομηχανίας.

 

Περίληψη της εργασίας στα Αγγλικά: Issues plaguing the pharmaceutical supply chain like counterfeit drugs, transparency

problems and efficient traceability plague it for quite a while. The research endeavors

to explore potential of blockchain technology as panacea to the concerning issues at

hand. Traversing current applications pertaining to blockchain in the pharmaceutical

supply chain touches on manifold benefits such as enhanced transparency, irrefutable

traceability or robust security. Further unpacked are challenges faced in wide-scale

implementation of blockchain offering strategic solutions to technical, regulatory or

scalability issues. A comprehensive analysis of implications for various stakeholders

from supply chain managers to policymakers is presented. Research culminates by

highlighting significant contributions order by Blockchain in field of pharmaceuticals

followed by recommendations for optimal use avenues promising therein for future

research respectively directed. Findings underscore transformative potential of

blockchain towards redefining landscape of pharmaceutical supply chains with patient

safety and industry efficiency being emphatic emphasis.

 

Ημερομηνία Εξέτασης

Ημέρα/Μήνας/Έτος: 17/06/2024

Ώρα: 12:00 μ.μ

 

Χώρος Εξέτασης

Αίθουσα: https://tuc-gr.zoom.us/j/99117832192?pwd=R4wVC4gr4FkbkVraYzGXZeBJZhROHS.1

© Σχολή Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης  Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International Licence