Κατάλογος Εκδηλώσεων

11
Νοε

Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας κ. Δημήτρη Υψηλάντη, Σχολή ΜΠΔ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας   ΜΠΔ  
Τοποθεσία
Ώρα11/11/2020 14:00 - 14:30

Περιγραφή:

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

 

Ονοματεπώνυμο: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ

Αριθμός Μητρώου: 2013010054

 

Θέμα

Τίτλος στα Ελληνικά:            ‘Εκτίμηση κινδύνων ασφάλειας και υγείας σε βιομηχανία παραγωγής       τροφίμων’

 

Επιτροπή:

Επιβλέπων:     ΘΩΜΑΣ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ

Πρώτο Μέλος: ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ

Δεύτερο Μέλος:          ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΟΥΣΤΑΚΗΣ

 

Περίληψη της εργασίας στα Ελληνικά:          

Η εργασία καλύπτει την εκτίμηση κινδύνων και τα ελάχιστα μέτρα πρόληψης τα οποία θα πρέπει να λαμβάνονται στις εγκαταστάσεις και δραστηριότητες της εταιρείας Delicacy Food Ltd Βιομηχανική Περιοχή Δερύνειας στην Επαρχία Αμμοχώστου.

Κατά την ετοιμασία της έκθεσης εκτίμησης κινδύνων ασφάλειας και υγείας λήφθηκαν υπόψη οι πρόνοιες των νομοθεσιών και κανονισμών που έχουν θεσπιστεί και η παρούσα έκθεση εκτίμησης κινδύνων ασφάλειας και υγείας καλύπτει τις απαιτήσεις των Περί Διαχείρισης Θεμάτων Ασφάλειας και Υγείας στους Χώρους Εργασίας.

Σκοπός της μελέτης εκτίμησης κινδύνων ασφάλειας και υγείας είναι η καταγραφή και εκτίμηση των κινδύνων με απώτερο σκοπό την μείωση της επικινδυνότητας και τη δημιουργία ασφαλών και υγιεινών συνθηκών εργασίας στους χώρους εργασίας. Οι συνθήκες αυτές καλύπτουν τους εργοδοτούμενους αλλά και τρίτα πρόσωπα που επηρεάζονται από τις δραστηριότητες της εταιρείας όπως πελάτες - επισκέπτες, προμηθευτές, υπεργολάβοι, γείτονες και διερχόμενοι.

 Κάναμε χρήση της μεθόδου διαγραμμάτων bow-tie και της μεθόδου ORA (Occupational Risk Assessment) οπου αναλύθηκαν οι  συχνότερες πηγές  κινδύνων που εμφανίζονται στο χώρο παράγωγης της εταιρίας με τη μέθοδο των bow-tie και στην συνέχεια με τη  χρήση της μεθόδου ORA μοντελοποιήθηκαν οι επιπτώσεις των επαγγελματικών κινδύνων. Δηλαδή υπολογίστηκε ο δείκτης ατομικής διακινδύνευσης R για τον κάθε κίνδυνο ξεχωριστά ώστε να μπορεί να προσδιοριστεί το επίπεδο επικινδυνότητας του κάθε κινδύνου.

 

Μέσα από την μελέτη αυτή η εταιρεία θα εφαρμόζει προληπτική πολιτική έναντι των πιθανών κινδύνων ασφάλειας και υγείας και θα εξασφαλίζει τη δυνατότητα ενημέρωσης και επικοινωνίας και την αποτελεσματική προστασία όλων των δυνητικά επηρεαζόμενων από κινδύνους που πηγάζουν από τις δραστηριότητες της.

 

​​​​​​​Ημερομηνία Εξέτασης

Ημέρα/Μήνας/Έτος:             11/11/2020

Ώρα:                       14:00-15:00

 

Σύνδεσμος τηλεδιάσκεψης: https://tuc-gr.zoom.us/j/83029746329?pwd=MXljVjFvUHg2bU5URmQ1cks1KzJ2dz09

 

 

 

© Σχολή Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης  Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International Licence