Κατάλογος Εκδηλώσεων

14
Δεκ

Παρουσίαση μεταπτυχιακής εργασίας κ.Φράγκου Χριστίνας, Σχολή ΜΠΔ
Κατηγορία: Παρουσίαση Μεταπτυχιακής Εργασίας   ΜΠΔ  
Τοποθεσία
Ώρα14/12/2021 12:00 - 13:00

Περιγραφή:

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

 

Ονοματεπώνυμο: Φράγκου Χριστίνα

Αριθμός Μητρώου: 2017015011

 

Θέμα

Τίτλος στα Ελληνικά: “Ψηφιακός μετασχηματισμός στη Δημόσια Διοίκηση της Ελλάδας: Αξιολόγηση και Στρατηγικές Ανάπτυξης”

Τίτλος στα Αγγλικά:            «Digital Transformation of the Greek Public Sector: Evaluation and Development Strategies»

 

Επιτροπή:

Επιβλέπων:     κ. Ματσατσίνης Νικόλαος

Πρώτο Μέλος:            κ. Γρηγορούδης Βαγγέλης

Δεύτερο Μέλος:          κ. Μουστάκης Βασίλης

 

Περίληψη της εργασίας στα Ελληνικά:          

Βασικό αντικείμενο της μεταπτυχιακής διπλωματικής αποτελεί η μελέτη και η αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης του ψηφιακού μετασχηματισμού στη Δημόσια Διοίκηση της Ελλάδας, και η εν συνεχεία διατύπωση προτάσεων για την επίτευξη του τελικού στόχου.

Η Ελλάδα έχει αντιληφθεί την αναγκαιότητα της μετάβασής της προς την ψηφιακή οικονομία και κοινωνία, ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί αποτελεσματικά τόσο στις σύγχρονες προκλήσεις της ψηφιακής εποχής, όσο σε ακραίες συνθήκες κρίσεων. Στο πλαίσιο υλοποίησης της εθνικής στρατηγικής για τον ψηφιακό μετασχηματισμό του συνόλου της ελληνικής κοινωνίας και οικονομίας, σημαντική διάσταση αποτελεί ο μετασχηματισμός & εκσυγχρονισμός του κρατικού μηχανισμού, με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη και της επιχείρησης. Παράλληλα, η Ευρώπη η οποία έχει χαράξει την πορεία για τον επιτυχημένο ψηφιακό μετασχηματισμό έως το 2030, «Ψηφιακή Δεκαετία» έχει ορίσει ως ένα από τα τέσσερα θεμελιώδη σημεία της, την ψηφιοποίηση των δημόσιων υπηρεσιών. Ο Ψηφιακός Μετασχηματισμός δεν αποτελεί μια μελλοντική αόριστη υπόθεση αλλά μια επιτακτική ανάγκη, δεδομένου ότι είναι θέμα πρωτίστως επιβίωσης και δευτερεύοντος ανάπτυξης.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω προκύπτουν τα κάτωθι ερευνητικά ερωτήματα, τα οποία θα καταβληθεί προσπάθεια να απαντηθούν στα πλαίσια της παρούσας εργασίας:

 1. Ο καθορισμός των βασικών στοιχείων που είναι απαραίτητα για τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό της Δημόσιας Διοίκησης.
 2. Ο προσδιορισμός των δυσκολιών και των εμποδίων που εντοπίζονται στη Δημόσια Διοίκηση της Ελλάδας, για τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό.
 3. Η αποτύπωση της Στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την υποστήριξη της ψηφιακής ανάπτυξης του Κράτους.
 4. Η αποτύπωση της υπάρχουσας Εθνικής Ψηφιακής Στρατηγικής, για τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό της Δημόσιας Διοίκησης. 
 5. Η ανάλυση της Ψηφιακής Ωριμότητας της Δημόσιας Διοίκησης της Ελλάδας και η σύγκριση της με άλλες χώρες μέσω στατιστικών στοιχείων και δεικτών.

Για τις ανάγκες τη εργασίας, θα πραγματοποιηθούν δευτερογενής όσο και πρωτογενής έρευνα. Η δευτερογενής έρευνας περιλαμβάνει μια συστηματική μελέτη των ερευνών που έχουν διεξαχθεί στο πεδίο του μετασχηματισμού της δημόσιας διοίκησης και του τεχνολογικού εκσυγχρονισμού της, με σκοπό τη δημιουργία του θεωρητικού πλαισίου εντός του οποίου θα κινηθεί η μελέτη.

H πρωτογενής έρευνα από την άλλη έχει σαν σκοπό την συλλογή νέων δεδομένων για το υπό εξέταση θέμα. Για τη διεξαγωγή της έρευνας θα ακολουθηθεί συνδυασμός ποιοτικών και ποσοτικών μεθόδων ώστε να εξεταστεί το θέμα με τρόπο πολύπλευρο. Η τελευταία ενότητα θα αποτελέσει το εμπειρικό μέρος της εργασίας, με την μεθοδολογία της μελέτης περίπτωσης, σχετικά με τη προσπάθεια του ψηφιακού μετασχηματισμού του Οργανισμού Διαχείρισης & Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων, που βρίσκεται κάτω από την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού.

 

Περίληψη της εργασίας στα Αγγλικά:          

 1. The main objective of this postgraduate dissertation is the study and evaluation of the existing status of digital transformation in Greek Public Administration, and the subsequent formulation of proposals to achieve the final goal.
 2. Greece has realized the necessity to move towards the digital economy and society so that it can effectively respond to both the modern challenges of the digital age, as well as the ongoing extreme crisis conditions. In the context of the implementation of the “National Strategy for Digital Transformation of the Greek Society and Economy”, a significant dimension is the transformation & modernization of the state mechanism to better serve the citizen and the business. At the same time, Europe that has established a roadmap for a successful digital transformation by 2030, named "digital decade" has set as one of its four fundamental points, the digitalization of the public services. Digital Transformation is not a future undefined event, it is rather an imminent need, given the fact that it is primarily a matter of survival and consequently a growth factor.
 3. In view of the above, the following research questions arise, for which this assignment will attempt to provide responses:
 4. 1. Definition of the essential elements that are necessary for the digital transformation of the public administration.
 5. 2. Identification of difficulties and obstacles for Digital Transformation within the public administration of Greece.
 6. 3. Imprinting the European Union's strategy to support the State’s digital development.
 7. 4. Depicting the current national digital strategy for the digital transformation of the public administration.
 8. 5. Analysis of the digital maturity of Greece's public administration and its comparison with other countries through statistical data and indicators.
 9. For the purpose of this work secondary and primary research will be carried out. Secondary research includes a systematic study of research work carried out in the field of transformation of public administration and its technological modernization in order to create the theoretical framework within which the study will move.
 10. The primary research on the other hand aims to collect new data on the subject matter. A combination of qualitative and quantitative methods will be applied in order to address the issue in a multifaceted manner. The last section will be the empirical part of the work, by showcasing, the effort of the digital transformation of the Hellenic Organization of Cultural Resources Development, under the auspices of the Ministry of Culture & Sport.

 

​​​​​​​Ημερομηνία Εξέτασης

Ημέρα/Μήνας/Έτος: 14 Δεκεμβρίου 2021

Ώρα: 12:00

 

​​​​​​​Χώρος Εξέτασης

Αίθουσα:               Zoom Meeting

Join Zoom Meeting: https://tuc-gr.zoom.us/j/94889600166?pwd=bkFpZWVKdGlOZVBKY2NoL1hNNWh5QT09

Meeting ID: 948 8960 0166

Password: 208393.

 

 

 

© Σχολή Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International Licence